Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Tutaj miejsce na baner ze zdjęciem

Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku - reprezentowany przez Kierownika (adres: 21-102 Ostrówek Kolonia, Ostrówek Kolonia 23, adres e-mail: sekretariat@opsostrowek.pl, tel. 81 856 20 20).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z
 • Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • Ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie  pieczy zastępczej
 • Ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
 • Ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa w dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
 • Ustawa z dnia  4 listopada 2016r o wsparciu kobiet w ciąży  i rodzin ”Za Życiem”
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia
 • Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

4.Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. 25 lat.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.

9.Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-12-11 14:24przez:
Opublikowano:2023-12-11 14:19przez:
Zmodyfikowano:2024-01-02 14:18przez:
Podmiot udostępniający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku
Odwiedziny:420

Rejestr zmian

 • [2024-01-02 14:18:15]Karolina Skowron
 • [2024-01-02 14:11:42]Karolina Skowron
 • [2023-12-12 14:49:44]Karolina Skowron
 • [2023-12-12 14:49:34]Karolina Skowron

Banery/Logo